CZ:

 1. Modifikace jsou povoleny pouze tyhle: HUDka, minimapy a modifikace pro PVP s užití FAIRPLAY.
 2. Je zakázáno používat cheaty
 3. Je zakázáno používat vulgarita (lehké nadávky jsou povolney + v rámci nějakého RP v rámci měst je povolena)
 4. Je zakázáno ničit infrastrukturu měst a je zakázáno griefování od měst 250 bloků (je povoleno pouze rezidentům měst)
 5. Pokud budete stavět město kde je cobblestone koukněte se prosím do map, jaké město tam leží. Podle toho to pojmenujete. Pokud tak neuděláte vaše město bude bezpodmínečně přejmenováno
 6. Jakýkoliv bugy ihned hlašte člověku, který nějak spravuje server (builder, překladatel, admin a majitel), pokud nikdo z nich nebude online hlaště bug na Discordu v chatu či přímo majitelovi serveru: DC: maiden107_CZ E-mail: maidenstd@gmail.com
 7. Jakýkoliv zneužívání bugu bude bezmilostně potrestáno
 8. Je povoleno používat max. 2 účty
 9. Není povoleno žádné leaknutí či hacknutí do uživatelských účtů. Pokud se to stane IP adresa bude zablokovaná a všechny důkazní materiály půjdou na Policii ČR
 10. Dodržujte prosím podmínky Minecraft EULA
 11. Jakýkoliv porušení ústavy a zákonů České Republiky budou důkazy předány právním orgánům

Války:

 1. Je nutné napsat na Discord ve FireTight v kategorii Maiden’s The Earth Server v kanálu války
 2. Ohledně války se musí oznámit čas a válka bude trvat max. 3 dny popřípadě pokud se dohodnou obě dvě strany
 3. Při válce musí být přítomen někdo z AT týmu
 4. Je neomezeno kolik lidí příjde
 5. Je zakázáno fly (pro VIP hráče)

EN:

 1. Modifications are permitted only the following: HUDka, minimaps and modifications for PVP using FAIRPLAY.
 2. It is forbidden to use cheats
 3. It is forbidden to use vulgarity (light swearing is permissible + within any DP within cities is allowed)
 4. It is forbidden to destroy the infrastructure of cities and it is forbidden to grind from cities of 250 blocks (it is allowed only to city residents)
 5. If you are building a city where cobblestone is, please see the maps of what city is located there. You name it that way. If you do not do so, your city will be unconditionally renamed
 6. Report any bugs immediately to the person who somehow manages the server (builder, translator, admin and owner), if none of them will report bugs online on Discord in the chat or directly to the server owner: DC: maiden107_CZ E-mail: maidenstd@gmail.com
 7. Any abuse of the bug will be punished mercilessly
 8. It is allowed to use max. 2 accounts
 9. No leaking or hacking into user accounts is allowed. If this happens, the IP address will be blocked and all evidence will go to the Czech Police
 10. Please follow the terms of the Minecraft EULA
 11. Any violation of the constitution and laws of the Czech Republic will be forwarded to the legal authorities

Wars:

 1. It is necessary to write on Discord in FireTight in the category Maiden’s The Earth Server in the „války“
 2. Regarding the war, the time must be announced and the war will last for a maximum of 3 days, or if both parties agree
 3. Someone from the AT team must be present during the war
 4. It is unlimited how many people will come
 5. It is forbidden to fly (for VIP players)

Pravidla sepsána 5.7.2021 v 19:00/The rule was written on 5.7.2021 at 19:00
Pravidla se mohou po čase měnit/The rules may change over time